Zásady ochrany osobných údajov

1. Použitie obsahu stránok

Key-Components.com

Web si vyhradzuje právo interpretovať obsah tejto stránky a obsah tejto stránky iba pre vaše osobné použitie. Obsah obsiahnutý v autorských právach a iných vlastníckych oznámeniach by ste mali rešpektovať a kópia sa musí zachovať.Ak je obsah stránky bez správne vyhlásenie, neznamená, že webová stránka nemá práva, neznamená, že si webová stránka neuplatňuje práva, a preto by ste pri legitímnom použití mali rešpektovať zásadu dobrej viery a legitímne záujmy obsahu. upravovať, kopírovať, verejne zobrazovať, publikovať alebo distribuovať takéto materiály alebo ich inak používať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely.Zakázať ktorýkoľvek z týchto materiálov pre akúkoľvek inú webovú stránku alebo iné tlačové médium alebo sieťové počítačové prostredie. Obsah na webe a úprava formy právna ochrana autorským zákonom,akékoľvek neoprávnené použitie môže predstavovať autorské práva, ochranné známky a iné zákonné práva.Ak neakceptujete alebo neporušíte tieto Podmienky, vaše oprávnenie na používanie stránok bude automaticky ukončené a musíte okamžite zničiť všetky stiahnuté alebo tlačené materiály.

 

2.informačná webová stránka na šírenie informácií

Dostupnosť obsahu na tejto stránke bez akejkoľvek formy záruky.Nespôsobuje absolútnu presnosť a úplnosť.Stránky v produktoch, technológiách, programoch, cene a alokácii sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obsahy stránok mohli vypršať, Key-Components.com.Žiadny záväzok aktualizovať ich. Pravidelné zverejňovanie informácií môže byť vo vašej miestnej krajine, napriek tomu nemôže získať produkt, proces alebo službu, môžete požiadať o obchodné kontakty a distribútora Key-Components.com.

 

3.Používateľské príspevky

Okrem ustanovení o ochrane súkromia, iných ako tie, ktoré posielate alebo uverejňujete akýkoľvek materiál na webe, alebo kontaktné informácie (ďalej spoločne označované ako informácie), sa budú považovať za nedôverné a nechránené. Vaše použitie týchto stránok nebude porušovať zákony, iné právne predpisy a verejnú morálku, neposielať poštou ani z nej, ani neposielať akékoľvek nezákonné, výhražné, urážlivé, hanlivé, urážlivé, obscénne, pornografické alebo iné nezákonné materiály.Ak majú ľudia informačný obsah a vplyv, existujú dôkazy o varovaní alebo námietke voči tejto stránke. pokojne môžete vymazať správu alebo neobmedzené pozastavenie informácií vo webovom prehliadači bez toho, aby ste museli získať predchádzajúci súhlas, nie je povinnosť zverejniť oznámenie, situácia je vážna, môže byť táto stránka odobratá používateľovi.

 

4. Užívatelia si vymieňajú obsah

Key-Components.com Živte sa, aby ste monitorovali alebo kontrolovali používateľa, aby posielal alebo uverejňoval správy alebo komunikoval výlučne so sebou navzájom v akejkoľvek oblasti zodpovednosti vrátane, ale nielen, diskusných miestností, fór Key-Components.com alebo iných fór používateľov. a akákoľvek výmena obsahu.Key-Components.com Za obsah akejkoľvek takejto výmeny nenesie žiadnu zodpovednosť, bez ohľadu na to, či spôsobujú hanobenie, súkromie, obscénnosť alebo iné problémy.Key-Components.com ponechané, keď budú nájdené vymazanie sa považuje za urážlivé, urážlivé, obscénne alebo inak nevhodné obsahové právo na informácie.

 

5.site na stiahnutie softvéru na použitie

Ak sťahujete softvér z používania softvéru, aby ste dosiahli súlad s licenčnou zmluvou na softvér, aby ste priniesli všetky licenčné podmienky pre softvér. Keď si prečítate a prijmete licenčnú zmluvu na softvér skôr, ako ustanovenia nemusia softvér prevziať alebo nainštalovať.

 

6. Odkazy na webové stránky tretích strán

Odkazy na webové stránky na webové stránky tretích strán iba pre vaše pohodlie. Ak tieto odkazy použijete, opustíte webovú stránku.Key-Components.com Nekontrolovali žiadne webové stránky tretích strán, tieto webové stránky a ich obsah nekontrolujú bez zodpovednosti . Ak sa rozhodnete pre prístup k akýmkoľvek odkazom na webové stránky tretích strán, ich možné následky a riziká znášate sami.

 

7.Limitácia zodpovednosti

Key-Components.com A jeho dodávatelia alebo uvedená tretia strana nezodpovedajú za žiadne škody (vrátane okrem iného ušlého zisku, stratených údajov alebo prerušenia podnikania spôsobeného poškodením), či už je takáto škoda spôsobená používaním alebo nemôže použiť Webové stránky a odkazy na webové stránky na akékoľvek webové stránky alebo akékoľvek informácie obsiahnuté na týchto stránkach spôsobili, a to bez ohľadu na to, či majú danú zmluvu, deliktu alebo iný právny základ vopred a toto bola takáto škoda, môže sa vyskytnúť rada.Ak budete používať túto stránku v dôsledku informácií alebo údajov potrebných na údržbu, opravu alebo opravu vybavenia by ste si mali byť vedomí svojich vlastných nákladov a musia z toho vyplývajúce všetky náklady. Key-Components.com V prípade nasledujúcich situácií bez zodpovednosti: prenos informácií prostredníctvom poskytovateľ sieťových služieb (Key-Component.com.A jeho oprávnená osoba) iná ako iniciovaná; prenos, smerovanie, konektivita a ukladanie informácií je zabezpečené potrebným automatickým technickým procesom, výberom poskytovateľa služieb informačnej siete, okrem iných požiadaviek na automatickú reakciu poskytovateľ sieťových služieb nevyberá títo poskytovatelia a príjemcovia informácií; systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťový sprostredkovateľ alebo dočasné uloženie kópie informácií vo formulári za normálnych okolností nedostala iná osoba ako zamýšľaný príjemca vyhradený čas nie viac ako zamýšľaný príjemca na zabezpečenie prístupu k informáciám prenos, smerovanie alebo pripojenie v primeranom čase, prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušený.pripojenie a ukladanie je zabezpečené potrebným automatickým technickým procesom, výberom poskytovateľa služieb informačnej siete, poskytovateľ služieb sieťovej služby nevyberá okrem iných požiadaviek na automatickú reakciu týchto poskytovateľov a príjemcov informácií, systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sprostredkovateľa siete alebo dočasný uloženie informačnej kópie formulára za normálnych okolností nedostala iná osoba ako zamýšľaný príjemca vyhradený čas, ktorý nie je dlhší ako zamýšľaný príjemca na zabezpečenie prístupu k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas; prostredníctvom systému alebo sieťový prenos informačného obsahu neporušený.pripojenie a ukladanie je zabezpečené potrebným automatickým technickým procesom, výberom poskytovateľa služieb informačnej siete, poskytovateľ služieb sieťovej služby nevyberá okrem iných požiadaviek na automatickú reakciu týchto poskytovateľov a príjemcov informácií, systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sprostredkovateľa siete alebo dočasný uloženie informačnej kópie formulára za normálnych okolností nedostala iná osoba ako zamýšľaný príjemca vyhradený čas, ktorý nie je dlhší ako zamýšľaný príjemca na zabezpečenie prístupu k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas; prostredníctvom systému alebo sieťový prenos informačného obsahu neporušený.okrem iných požiadaviek na automatickú reakciu poskytovateľ sieťových služieb nevyberá týchto poskytovateľov informácií a príjemcov, systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťových sprostredkovateľov alebo dočasné ukladanie kópií informácií za normálnych okolností nie je inou osobou, ako je určená príjemca dostal rezervovaný čas nie dlhšie ako určený príjemca na zabezpečenie prístupu k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas, prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušený.okrem iných požiadaviek na automatickú reakciu poskytovateľ sieťových služieb nevyberá týchto poskytovateľov informácií a príjemcov, systém poskytovateľov sieťových služieb alebo sieťových sprostredkovateľov alebo dočasné ukladanie kópií informácií za normálnych okolností nie je inou osobou, ako je určená príjemca dostal rezervovaný čas nie dlhšie ako určený príjemca na zabezpečenie prístupu k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas, prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušený.nie iná osoba ako určený príjemca nedostal vyhradený čas, ktorý nie je dlhší ako určený príjemca, aby poskytol prístup k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas, prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušený.nie iná osoba ako určený príjemca nedostal vyhradený čas, ktorý nie je dlhší ako určený príjemca, aby poskytol prístup k prenosu informácií, smerovaniu alebo pripojeniu na primeraný čas, prostredníctvom systému alebo sieťového prenosu informačného obsahu neporušený.

 

8.Všeobecné zásady

Key-Components.com Tieto podmienky môžu kedykoľvek zmeniť. Mali by ste navštíviť túto stránku, aby ste pochopili súčasné podmienky, pretože tieto podmienky úzko súvisia s vami. Niektoré ustanovenia týchto podmienok sa môžu na niektorých stránkach nachádzať v výslovne určených právnych upozorneniach alebo podmienkach vymeniť.